ارتفاع هرم پاره خطی است که از راس هرم بر قاعده آن عمود میشود. ویدیو اولین هرم سه بعدی سه […]